0
0.00
ความสำคัญของวันวิสาขบูชา
ความสำคัญของวันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา คือวันอะไร? แล้วมีความสำคัญอย่างไร?

วันวิสาขบูชา เป็นวันที่สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกัน คือ ในวันเพ็ญ(ขึ้น 15 ค่ำ) เดือนหก หรือเดือนเวสาขะ พระจันทร์เสวยวิสาขฤกษ์

วันวิสาขบูชาจึงถือเป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 3 ประการ ได้แก่

ประการแรก เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ

เมื่อพระพุทธเจ้าประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ เป็นโอรสพระเจ้าสุทโธธนะ และพระนางสิริมหามายาแห่งกรุงกบิลพัสดุ์ โดยประสูติที่ป่าลุมพินีวัน ณ เขตแดนรอยต่อระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์ของฝ่ายพระราชบิดากับกรุงเทวทหะของฝ่ายพระราชมารดา

ประการที่สอง เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมโพธิญาณ

การตรัสรู้อริยสัจสี่(ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) คือความจริงอันประเสริฐ 4 ประการของพระพุทธเจ้า เป็นการตรัสรู้อันยอดเยี่ยม ไม่มีผู้เสมอเหมือน วันตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจึงจัดเป็นวันสำคัญ เพราะเป็นวันที่ให้เกิด มีพระพุทธเจ้าขึ้นในโลก ชาวพุทธทั่วไปจึงเรียกวันวิสาขบูชาว่า วันพระพุทธ(เจ้า) อันมีประวัติว่าพระมหาบุรุษทรงบำเพ็ญเพียรต่อไป ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้น ทรงเริ่มบำเพ็ญสมาธิให้เกิดในพระทัย เรียกว่าการเข้า "ฌาน"

ประการที่สาม วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน (ดับสังขารไม่กลับมาเกิดสร้างชาติ สร้างภพอีกต่อไป)

เกิดเมื่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพาน เมื่อพระชนมายุ 80 พรรษา ณ เมืองกุสินารา การปรินิพพานของพระพุทธเจ้าก็ถือเป็นวันสำคัญของชาวพุทธทั่วโลก เพราะได้สูญเสียดวงประทีปของโลก เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่และครั้งสำคัญ ชาวพุทธทั่วไปมีความเศร้าสลดเสียใจและอาลัยสุดจะพรรณนา

วันวิสาขบูชาจึงเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ต่างก็ร่วมกันประกอบพิธีเป็นการพิเศษ สักการบูชาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณา พระปัญญาคุณ และพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้าผู้เปรียบเป็นดวงประทีปโลก
ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก เว็บไซต์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

+