0
0.00
ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายกฐิน แก่วัดในชนบทที่ยังไม่มีเจ้าภาพ ปี 2563
ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายกฐิน แก่วัดในชนบทที่ยังไม่มีเจ้าภาพ ปี 2563

ร่วมสร้างบุญมหากุศล กฐินบุญใหญ่ 1 ปีมีครั้งเดียว
โครงการถวายเครื่องกฐินแก่วัดในชนบทต่างจังหวัด จัดขึ้นมาเป็นปีที่ 4 เพื่อเป็นสะพานบุญให้กับวัดที่ยังไม่เจ้าภาพ
กฐิน หรือ “กฐินตกค้าง” ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัดเล็กๆ และอยู่ตามพื้นที่ชนบทในภาคต่างๆทั่วประเทศ
ร่วมเป็นเจ้าภาพหลักให้กับวัดในชนบทที่ห่างไกล สามารถเลือกรายชื่อได้ตามด้านล่างนี้

เลือกรายชื่อวัดที่ต้องการถวายกฐิน

 รายชื่อวัด

 ชื่อเจ้าอาวาส

หมายเหตุ

 1. อาศรมพระธรรมจาริกบ้านห้วยปูลิง ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310 

 พระวีระพงษ์ ช่วยประคอง

มีเจ้าภาพแล้ว

 2. วัดห้วยหลวง ต.บ้าน กาศ อ.แม่สะเรียงจ.แม่ฮ่องสอน 58110 

พระสุวิทย์ รตนโชโต

มีเจ้าภาพแล้ว

 3. สำนักสงฆ์ป่าแดด ต.แม่ลอยไร่ อ.เทิง จ.เชียงราย 57230

พระธีรวัฒน์ วิสุทโธ

มีเจ้าภาพแล้ว

 4. วัดดอยงาม ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  57150

พระอธิการฉัตรชัย อคฺคธมฺโม

มีเจ้าภาพแล้ว

 5. วัดปู่เต้า ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150

พระศราวุธ สิริจนฺโท

มีเจ้าภาพแล้ว

 6. วัดสักกะวัน ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

พระธนพัฒน์ ปญฺญาวุฑฺโฒ 

มีเจ้าภาพแล้ว

 7. วัดดวงดี 276  หมู่ที่ 15  ต.สันกลาง  อ.พาน  จ.เชียงราย  57120

พระครูอดุลพิพัฒนาภรณ์  

มีเจ้าภาพแล้ว 

 8. วัดผาตั้ง ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110 

พระสุวิทย์ ปัญญาวโร 

มีเจ้าภาพแล้ว 

 9. วัดปางเคาะ ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110

พระวรรณลพ 

มีเจ้าภาพแล้ว

 10. วัดห้วยโรงใน ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140

 พระพรพิพัฒน์พงษ์ รตนโชโต

มีเจ้าภาพแล้ว

 11. วัดท่านข้ามเหนือ 42/1 ม. 8 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110

 พระอธิการพงษ์ศักดิ์ พันธุมุตโต

มีเจ้าภาพแล้ว 

 12. สำนักสงฆ์พระธาตุเวียงทอง บ้านหนองบึง หมู่ 4 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา 56000

 พระธีรวัฒน์ วิสุทโธ

มีเจ้าภาพแล้ว

 13. วัดน้ำฮาก ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา 56140 

พระเกรียงศักดิ์ 

มีเจ้าภาพแล้ว

 14. วัดป่าชัยชนะมงคล ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา 56140 

พระธีรวัฒน์ วิสุทโธ 

มีเจ้าภาพแล้ว

 15. วัดป่าหนองหวี ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา 56000

พระธีรวัฒน์ วิสุทโธ 

มีเจ้าภาพแล้ว

 16. วัดพระธาตุปูปอ  ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 56000

พระธีรวัฒน์ วิสุทโธ 

มีเจ้าภาพแล้ว

 17. วัดเกษศรี ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 56000

พระธีรวัฒน์ วิสุทโธ 

มีเจ้าภาพแล้ว

 18. วัดหลวง 73 หมู่ 6 ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา 56140

พระอธิการอาติยนินทร์ ถิรธมฺโม 

มีเจ้าภาพแล้ว

 19. วัดพระธาตุศรีชุม 231  ม.14  ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110

 พระอภิญญา กตธมฺโม

มีเจ้าภาพแล้ว 

 20. วัดผาแดง ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง 52110

 พระครูปฏิภาณ

มีเจ้าภาพแล้ว 

 21. อาศรมพระธรรมจาริกบ้านแม่เหล็ก ม.8 ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170

พระศรัณย์กรณ์ ปิยสีโล 

มีเจ้าภาพแล้ว

 22. วัดโป่งกูป หมู่ที่ 4 บ้านโป่งกูป ต.พังตรุ  อ.พนมทวน จ. กาญจนบุรี 71140     

พระครูวิศิษย์ปิยะธรรม 

มีเจ้าภาพแล้ว

 23. วัดปลักเขาว้า  ต. หนองสาหร่าย  อ.  พนมทวน  จ. กาญจนบุรี 71140

พระครูสุตกาญจนาวงศ์ 

มีเจ้าภาพแล้ว 

 24. วัดสุขเดือนห้า เลขที่38 หมู่ 6  ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130

พระมหายุรนันท์ ฐิตสีโล  

มีเจ้าภาพแล้ว

 25. วัดเจริญผล ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180

พระครูนิพัทธ์นวกิจ 

มีเจ้าภาพแล้ว

 26. วัดสะเดา ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130

พระอธิการมาโนช ณัฏฐิโก 

มีเจ้าภาพแล้ว

 27. วัดท่าหลวง 18 หมู่ 3  ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 15230

พระครูประโชตธรรมทัต 

มีเจ้าภาพแล้ว

 28. วัดคลองยอ ต.วังทองแดง อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000

พระใบฎีกาสัญญพงษ์ คุณากโร 

มีเจ้าภาพแล้ว

 29. วัดโนนสูงสามัคคีธรรม ม.5. บ.โนนสูง. ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ. นครพนม 48140

พระอาจารย์วรากรณ์ ปภสฺสโร 

มีเจ้าภาพแล้ว

 30. วัดเนินสวรรค์ หมู่ 10 ต.โป่ง อ.ด่านช้าย จ.เลย 42120         

 พระอาจารย์เลิศชัย ฐานกโร

มีเจ้าภาพแล้ว

 31. วัดชัยมงคล  บ.หนองหว้า  ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210

 พระปลัด อัครชัย  ทนตเสฏโฐ

มีเจ้าภาพแล้ว

 32. วัดทุ่งภักดี-บ้านนาทุ่งใหญ่ ม.7 ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260

พระสมยศ-อาภากโร 

มีเจ้าภาพแล้ว

 33. วัดศรีสัตตนาค บ้านแพง ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120

พระมหาปัญญาวัฒน์ ปัญญาวัฑโน 

มีเจ้าภาพแล้ว

 34. วัดพะไลราษฎร์บำรุง หมู่ 4 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 

 พระอธิการสายทอง มหาวีโร

มีเจ้าภาพแล้ว

 35. วันหนองผักแว่น ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

พระอธิการเนาว์  อานนฺโท 

มีเจ้าภาพแล้ว

 36. วัดหนองเหล็ก ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

พระอธิการประดิษฐ์ อุตตโม  

มีเจ้าภาพแล้ว 

 37. วัดสำโรง ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

พระครูสุเมธธรรมวิจารณ์ 

มีเจ้าภาพแล้ว

 38. วัดป่าบ้านบุขี้เหล็ก  ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130

 พระอาจารยนำพล

มีเจ้าภาพแล้ว

 39. วัดศรีประชารัตนาราม บ้านเหล่า ต.แคนใหญ่ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

พระบุญถม อตฺตคุตฺโต 

มีเจ้าภาพแล้ว

 40. วัดศรีโพนทอง บ้านนาโพธิ์ ต.คอนสวรรค์ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120

พระครูวินัยธรทิพากร ภูริญาโณ 

มีเจ้าภาพแล้ว

 41. วัดศรีบุญเรือง บ้านปลาหลาย ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120

พระอธิการประมวล มหาปญฺโญ 

มีเจ้าภาพแล้ว

 42. วัดโพธิ์ศรีสุธาราม 464/2  บ้านพังขว้างเหนือ ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร  47000 

พระสมุห์ธวัชชัย  ญาณธีโร 

มีเจ้าภาพแล้ว

 43. วัดเลียบบ้านไผ่ เลขที่ 50 ม. 11 บ้านไผ่ ต.ไผ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130  

พระครูสุทนต์ธรรมภิรัต/พระภานุวัฒน์ ภาณุวฑฺฒนเมธี 

มีเจ้าภาพแล้ว

 44. สำนักสงฆ์ป่าโคกสูงวนาราม บ้านตราด หมู่14 ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140

พระนัดชัย นันทิโย 

มีเจ้าภาพแล้ว

 45. วัดห่อชื่อ บ้านอัดแดก   ต.กังแอน อ.ปราสาท  จ.สุรินทร์ 32140

พระนัดชัย นันทิโย 

มีเจ้าภาพแล้ว

 46. วัดอิสาณ  บ้านนาวอง  ต.ไผ่  อ.รัตนบุรี  จ.สุรินทร์ 32130

พระครูบุญเขตวรคุณ 

มีเจ้าภาพแล้ว

 47. วัดสายทอง บ้านหนองผำ ต.หนองหว้า อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000

พระมหาประทวน  อาภสฺสโร 

มีเจ้าภาพแล้ว

 48. วัดจันชมพู 156 หมู่ 8 ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จังหวัดน่าน 55110

พระอนันต์อธิจิตโต

มีเจ้าภาพแล้ว

 49. วัดหนองชันจันทนาราม ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220

พระครูวิมล ธรรมสถิต

มีเจ้าภาพแล้ว

 50. วัดป่าศรีสุราษฎร์ ต.หนองบัวสันตุ 99หมู่6 อ.ยางศรีสุราช จ.มหาสารคาม 44210

พระครูบวรธรรมคุณ 

มีเจ้าภาพแล้ว

 51. วัดสว่างแสนทอง ม.7 ต.สะเดา อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230

พระครูอนุกูลวุฒิกิจ

มีเจ้าภาพแล้ว

 52. วัดหงษ์ บ้านช่อง ต.ไผ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130

พระอธิการเนื่อง สุภโร

มีเจ้าภาพแล้ว

 53. วัดไสหมากจันทราม ต.ท่าแค อ.เมือง จ.พัทลุง 93000

พระสมุห์อ้น  จนฺทสโร

มีเจ้าภาพแล้ว

 54. สำนักสงฆ์คลองจา ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษร์ธานี 84170

พระอาจารย์สุรเชษฐ์ จีรวณฺโณ

มีเจ้าภาพแล้ว

 55. วัดหนองอารี ต.ดินแดง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180 

พระครูพินิจธรรมวิชัย

มีเจ้าภาพแล้ว 

 56. วัดถลุงเหล็ก ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

พระอธิการทวี วิสุทโธ

มีเจ้าภาพแล้ว

 57. วัดสุคนธาบรรพต ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย 42220

พระอธิการจินดา จนฺทวณฺโณ/โพธิ์ศรี

มีเจ้าภาพแล้ว

 58. วัดเมืองน้อย 82 ม. 1 ต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170

พระอธิการชาตรี กนฺตสีโล

มีเจ้าภาพแล้ว

 59. วัดศิริขัณฑ์ ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย 43160

พระมหาสุวิน ขนฺติโก

มีเจ้าภาพแล้ว

 60. วัดเขาพระ ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง 92160

พระครูวิลัยสังฆกิจ

มีเจ้าภาพแล้ว

 61. วัดท่าดอกแก้ว   ต.ดอยงาม  อ.พาน  จ.เชียงราย 57120

พระอธิการพิทักษ์ ปญฺญาวชิโร

มีเจ้าภาพแล้ว

 62. วัดจำคาวตอง  ต.ดอยงาม  อ.พาน   จ.เชียงราย  57120

 เจ้าอธิการกิตติศักดิ์  กนฺตธมฺโม 

มีเจ้าภาพแล้ว

 63. วัดประชานิยม ต. พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

พระอธิการวิชัย อภินนฺโท

มีเจ้าภาพแล้ว

 64. วัดกระชายน้อย  ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ 31000

พระเหมือน ปิยวณฺโณ

มีเจ้าภาพแล้ว

 65. สำนักสงฆ์บ้านนางิ้ว ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140

พระประจักษ์  ปรกฺกโม

มีเจ้าภาพแล้ว

 66. ที่พักสงฆ์ป่าตึง ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย 57120

พระสุริยน เตชะธมฺโม

มีเจ้าภาพแล้ว

 67. อาศรมบ้านสวนอ้อยต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140

พระยุทธนา ยสธโร

มีเจ้าภาพแล้ว

 68. วัดประดู่สิน 224 หมู่ที่  4 ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170

พระอธิการนิคม นิภาธโร

มีเจ้าภาพแล้ว

 69. วัดโบสถ์ ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120

เจ้าคุณพระมงคลชัยมล

มีเจ้าภาพแล้ว

 70. วัดโสภาวราราม ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160

พระครูโสภณชยานุศาสน์ 

มีเจ้าภาพแล้ว

 71. วัดสระกร่างเจริญธรรม ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160

พระครูสุวรรณธรรมานันท์

มีเจ้าภาพแล้ว

 72. วัดสำราญรมย์ ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

พระครูภัทรจิตตาภิรม

มีเจ้าภาพแล้ว

 73. วัดน้ำแก่นใต้ เลขที่16 ต.น้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000

พระครูไพศาล นันทคุณ

มีเจ้าภาพแล้ว

 74. วัดเขาน้อยชินราช ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150

พระครูกาญจนสวัสดิโชติ

มีเจ้าภาพแล้ว

 75. วัดสว่างเจริญธรรม ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160

พระครูสุวรรณธรรมานันท์

มีเจ้าภาพแล้ว

 76. วัดเขาไก่แจ้ ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180

พระอธิการสมชาย ชาตวีโร

มีเจ้าภาพแล้ว

 77. วัดวังไทร ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240

พระอนุชา กิตติปาโล

มีเจ้าภาพแล้ว


สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการเป็นเจ้าภาพกฐิน

1. ชื่อ-นามสกุลเจ้าภาพ พร้อมเบอร์โทรติดต่อ เพื่อให้หลวงพ่อได้อนุโมทนาบุญ

2. เครื่องกฐินครบชุดที่ทางบุญรักษาได้จัดเตรียมไว้ให้ ตามรายการด้านล่างนี้
รายการเครื่องกฐิน (ราคาชุดละ 15,000 บาท)
1.ไตรเต็ม มัสลิน 1.90ม. (เย็บละเอียด) องค์กฐิน จำนวน 1ไตร
2.ไตรเต็ม โทเร 1.90ม. (เย็บธรรมดา) ถวายคู่สวด จำนวน 2ไตร
3.บาตรแสตนเลส 8 นิ้ว  (ครบชุด) จำนวน 1ใบ
4.ตาลปัตร กฐิน จำนวน 1ด้าม
5.ขาตั้งตาลปัตร จำนวน 1อัน
6.ย่ามพระ ผ้าโทเร 3กระเป๋า จำนวน 1ใบ
7.ที่นอนพระ จำนวน 1ผืน
8.หมอนหนุน จำนวน 1ใบ
9.ผ้าห่มโพลี่เอสเตอร์ (60x80นิ้ว) จำนวน 1ผืน
10.ธงมัจฉา+จระเข้ ร้อยดอกรัก จำนวน 1ชุด
11.ธงชาติ+ธงธรรมจักร จำนวน 1ชุด
12.คัมภีร์อานิสงส์กฐินพร้อมผ้าห่อ จำนวน 1ชุด
13.กระติกน้ำ จำนวน 1ใบ
14.เครื่องมือโยธา จำนวน 1ชุด
15.ชุดสังฆทาน จำนวน 5ชุด

*รวมค่าบริการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
**หากท่านใดต้องการถวายปัจจัยเพิ่มสามารถแจ้งความประสงค์ได้ค่ะ

“เมื่อท่านมีจิตศรัทธาจะสร้างบุญ เราพร้อมจะเป็นสะพานบุญให้ 
เป็นเจ้าภาพกฐินไม่ได้ยาก...ให้บุญรักษาดูแลท่านในทุกงานบุญ”

+