0
0.00
โครงการถวายผ้าไตรจีวร แด่สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ปี 2563
โครงการถวายผ้าไตรจีวร แด่สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ปี 2563

เพราะการศึกษา คือ ประตูสู่โอกาส... 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรจีวรแด่พระภิกษุสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่ขาดแคลน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระในการจัดหาเครื่องนุ่งห่ม และสนับสนุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณร ซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจน
การบวชเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยแบ่งเบาภาระทางครอบครัว อีกทั้งพ่อแม่ก็รู้สึกอบอุ่นใจเมื่อลูกได้อยู่ที่วัดอันเป็นแหล่งปลอดภัย ทั้งนี้ผู้บวชเรียนส่วนมากไม่ได้รับกิจนิมนต์ และไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อชุดผ้าเพื่อใช้สอย บางรูปก็ใช้ผ้าเก่าหลายปีไม่ได้ผลัดเปลี่ยน 
บุญรักษาจึงเป็นสะพานบุญในการช่วยหาเจ้าภาพผ้าไตรจีวรโดยการจัดส่งถวายแด่ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนให้ทำการจัดแบ่งถวายพระภิกษุสามเณรต่อไปค่ะ

+++++++++++++++++
• ขั้นตอนการเป็นเจ้าภาพ
ระยะเวลาร่วมทำบุญ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ส.ค. 2563

1. เลือกวัดที่ต้องการถวาย ตามรายชื่อนี้

รายชื่อวัด

 ชื่อพระผู้ติดต่อ

 จำนวนพระภิกษุสามเณร

หมายเหตุ

 1. วัดเกียรติแก้วสามัคคี ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240

 พระมหาดอนไชย สิริวฑฺฒโน

60 รูป

ได้เจ้าภาพครบจำนวนแล้ว

 2. โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ วัดกระบี่ ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110

 พระมหามนูญ จิตฺตนายโก

60 รูป

ได้เจ้าภาพครบจำนวนแล้ว

 3. โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา วัดเย้ยปราสาท เลขที่ 107 หมู่ 1 ต.เย้ยปราสาท อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 

 พระมหาสายัญ  ถิรปญฺโญ

66 รูป

ได้เจ้าภาพครบจำนวนแล้ว

 4. โรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา วัดกลางปักธงชัย ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150

 พระครูปริยัติชยานุกูล

25 รูป

ได้เจ้าภาพครบจำนวนแล้ว

 5. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150

 พระสุชาติ ปุญญนาโค

70 รูป

ได้เจ้าภาพครบจำนวนแล้ว

 6. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสระกำแพงใหญ่ ต.สระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120

 พระครูสมุห์บุญเชิด รตนเมธี

120 รูป 

 

 7. โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

 พระครูวินัยธรสุริยา สุริโย

100 รูป

 


+