0
0.00
ทำไมจึงนิยมบูชาพระด้วยธูป เทียน และดอกไม้
ทำไมจึงนิยมบูชาพระด้วยธูป เทียน และดอกไม้

ทำไมจึงนิยมบูชาพระด้วยธูป เทียน และดอกไม้ ?

ธูป เทียน และดอกไม้ที่ใช้เป็นเครื่องบูชามี 3 อย่าง ตรงกับพระรัตนตรัย ซึ่งก็มี 3 อย่าง ดังนี้
1. ธูป ใช้บูชาพระพุทธเจ้า ตรงกันกับธูปนั้นจะเห็นว่ามี 3 ดอก แล้ว 3 ดอกนั้น ก็ตรงกับพระคุณ 3 ของพระพุทธเจ้า เรียกว่า พุทธคุณ 3 คือ พระปัญญาคุณ, พระวิสุทธิคุณ และพระมหากรุณาคุณ พระพุทธเจ้าทรงมีพระคุณมากมาย สรุปได้เป็น 3 เมื่อเราบูชาพระพุทธเจ้า ก็คือบูชาพระคุณ 3 ประการนี้เอง
2. เทียน ใช้บูชาพระธรรม เครื่องหมายของการบูชาพระธรรมจะเห็นว่า การบูชาด้วยเทียนนี้จะนิยมใช้เทียน 2 เล่ม เพราะพระพุทธศาสนานั้นแยกเป็น 2 ส่วน คือ ธรรม กับ วินัย เราจึงเรียกว่า พระธรรมวินัย เป็นชื่อแท้ของพระพุทธศาสนา อีกทั้งการจุดเทียนที่ให้ความสว่างนั้น ก็เหมือนกับดวงประทีปส่องสว่าง ทำให้คนมองเห็น คือ ทำให้เกิดปัญญา มีความรู้ความเข้าใจ แล้วรู้จักดำเนินชีวิตได้ถูกต้อง
3. ดอกไม้ที่ใช้บูชาพระสงฆ์ จะเห็นว่าดอกไม้ที่เรานำมาบูชามีสีสัน เป็นประเภทและชนิดต่างๆ เล็กบ้าง ใหญ่บ้าง รูปร่างแตกต่างกันไป เช่นเดียวกับพระสงฆ์ที่ประกอบด้วยภิกษุทั้งหลาย ที่มาจากชาติตระกูลต่าง ๆ มีภูมิหลัง มีการศึกษาอบรมต่างๆ กัน พอเข้าสู่สังฆะ มารวมกันเป็นสงฆ์นี้ มีวินัยอันหนึ่งอันเดียวกัน ปฏิบัติเพื่อธรรมตามแนวทางของธรรมอันเดียวกัน 

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล: ส่วนหนึ่งจากหนังสือตามพระใหม่ไปเรียนธรรม จาก นิตยสารธรรมลีลา ฉบับที่ 166 ตุลาคม 2557 โดย พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม)

+