0
0.00
บทสวดสรงน้ำพระ วันสงกรานต์ เสริมมงคลชีวิต รับปีใหม่ไทย
บทสวดสรงน้ำพระ วันสงกรานต์  เสริมมงคลชีวิต รับปีใหม่ไทย
การสรงน้ำพระ เป็นขนบธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติมาอย่างยาวนาน แท้จริงแล้วการสรงน้ำแฝงอานิสงส์อะไรอยู่? และมีขั้นตอนการสรงน้ำอย่างไรบ้าง? วันนี้บุญรักษาได้รวบรวมมาให้แล้วค่ะ

1. อัญเชิญพระพุทธรูปเพื่อนำมาสรงน้ำ
(ตั้งนะโม 3 จบ)
ระตะนัตตะเย ปะมาเทนะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต

(คำแปล)
กายกรรม 3 วจีกรรม 4 มโนกรรม 3 ที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งในพระรัตนตรัย ด้วยความตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดี ต่อหน้าก็ดี ลับหลังก็ดี ขอพระรัตนตรัยได้โปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเถิด

2. ทำความสะอาดพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัย

3. เตรียมน้ำอบสำหรับสรงน้ำพระ
ให้เตรียมน้ำสะอาดใส่ขันใบใหญ่และใส่เครื่องหอมลงไป เช่น น้ำหอม น้ำอบ และดอกไม้

4. จัดเรียงองค์พระและประดับโต๊ะด้วยดอกไม้
หลังจากทำความสะอาดเสร็จให้นำองค์พระจัดเรียงไว้บนโต๊ะเพื่อเตรียมทำการสรงน้ำ

5. คำกล่าวระหว่างสรงน้ำพระ
(ตั้งนะโม 3 จบ)
อิมินา สิญฺจะเนเนวะ โรโค โสโก อุปัททะโว
นิพพันตุ สัพพะโส เอเต สุขี โหนตุ นิรันตะรัง

(คำแปล)
ด้วยการสรงน้ำนี้ ขอทุกข์โศกโรคภัยทั้งหลาย จงดับหายมลายสิ้น
ขอให้ข้าพเจ้าและบุคคลผู้ที่เป็นที่รัก จงเป็นผู้มีความสุข ตลอดกาลและนานเทอญ
(อธิษฐานขอพรต่างๆ)

6. นำพระพุทธรูปกลับสู่โต๊ะหมู่บูชา
หลังจากเสร็จพิธี ทุกคนในบ้านรดน้ำครบแล้ว ให้นำพระพุทธรูปกลับไปที่โต๊ะหมู่บูชาดังเดิม แล้วเปลี่ยนผ้ารองฐานที่โต๊ะใหม่ทุกครั้ง
 

ที่มา: ขั้นตอนสรงน้ำพระ ประเพณีวันสรงกรานต์ พร้อมบทสวดขอขมาคำกล่าวขอพร
+