วันอาสาฬหบูชา คือวันอะไร วันอาสาฬหบูชานั้น ถือเป็นหนึ่งในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรกในโลก ชื่อว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” ทำให้โกณฑัญญะพราหมณ์ ได้ดวงตาเห็นธรรม และทูลขออุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์รูปแรกในโลก
อีกทั้งยังเป็นวันที่บังเกิดพระรัตนตรัยครบทั้ง 3 ประการ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์อีกด้วยค่ะ
เมื่อวันอาสาฬหบูชาเวียนมาบรรจบในทุก ๆ ปี ก็ถือเป็นโอกาสอันดีที่พุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานี้โดยพร้อมเพรียง ซึ่งกิจกรรมที่พึงปฏิบัติในช่วงเวลาดังกล่าว มีดังนี้ค่ะ

1. การแต่งกายด้วยชุดสีขาวปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพุทธบูชาตลอดอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา
2. การรักษาศีล 5
3. การเข้าวัดสวดมนต์ เจริญภาวนา ปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ ตลอดพรรษา ถวายเป็นพุทธบูชา
4. การทำบุญตักบาตร
5. การเข้าวัด เวียนเทียน

บุญรักษาทุกท่านค่ะ
อ้างอิงข้อมูลบางส่วนจาก กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม : เอกสารประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2561, โรงพิมพ์อักษรไทย, กรุงเทพฯ