วันวิสาขบูชา 29 พฤษภาคม 2561

วันวิสาขบูชา (Visakha Bucha Day)

วิสาขบูชา ย่อมาจากคำว่า "วิสาขปุรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือน 6" (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6) และเมื่อปี 2542 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็น "วันสำคัญสากล"  สำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก


วันวิสาขบูชาเกิดขึ้นได้อย่างไรวันวิสาขบูชาเกิดขึ้นได้อย่างไร
วันวิสาขบูชาเกิดขึ้นได้อย่างไรวันวิสาขบูชาเกิดขึ้นได้อย่างไร

วันประสูติ
ก่อนพุทธศักราช 80 ปี เจ้าชายสิทธัตถะ ประสูติ ที่พระราชอุทยานลุมพินีวันระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับเทวทหะ ในวันประสูติ เจ้าชายสิทธัตถะทรงเปล่งขึ้นว่า 
"...เราเป็นผู้เลิศแห่งโลก, เราเป็นผู้เจริญที่สุดแห่งโลก, เราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดแห่งโลก. ชาตินี้ เป็นชาติสุดท้าย. บัดนี้ ภพใหม่ย่อมไม่มี"

(สยามรฏฺฐเตปิฏกํ ปาลี. อจฺฉริยอพฺภูตธมฺมสุตฺต อุปริ. ม. 14/249-251/366-7-8-9, 371)


วันวิสาขบูชาเกิดขึ้นได้อย่างไร

วันตรัสรู้
ก่อนพุทธศักราช 45 ปี เจ้าชายสิทธัตถะ ตรัสรู้ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อพระชนมายุ 35 พรรษา ณ ใต้ร่มไม้ศรีมหาโพธิ์ ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม  พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญเพียร จนได้บรรลุธรรม คือ 
1.ทรงสามารถระลึกชาติได้
2.ทรงรู้การตายการเกิดของสัตว์ทั้งปวง หรือทิพยจักษุญาณ (ตาทิพย์)
3.ทรงหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง
ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ คือ อริยสัจ 4 ได้แก่ ทุกข์ (ความไม่สบายใจ) สมุทัย (เหตุให้เกิดทุกข์) นิโรธ (ความดับทุกข์) และมรรค (วิธีการดับทุกข์) 
 
วันวิสาขบูชาเกิดขึ้นได้อย่างไร

วันปรินิพพาน
ปรินิพพาน = ความปราศจากจากกิเลศ
ตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 1 ปี หลังจากตรัสรู้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงออกประกาศพระธรรมวินัยและโปรดเวไนยสัตว์เป็นเวลา 45 ปี เมื่อพระชนมายุได้ 80 พรรษา ก็ เสด็จดับขันธปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา 


กิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันวิสาขบูชา
- ทำบุญใส่บาตร กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล
- ทำบุญถวายสังฆทาน และภัตตาหารที่วัด
- จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้
- ปล่อยนก ปล่อยปลา
- บำเพ็ญสาธารณประโยชน์
- เวียนเทียนรอบอุโบสถ
- ปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา

วันหยุดนี้ก็อย่าลืมชวนคนรอบข้างไปทำบุญเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล หรือจะพกสังฆทานสักคนละชุดไปถวาย สนับสนุนให้พระสงฆ์ได้ใช้ของที่มีคุณภาพ และไม่หมดอายุด้วยกันนะคะ บุญรักษาทุกท่านค่ะ _/\_